01
marzec 2024, piątek
IMIENINY: Antoniny, Albina

TERAZ
pochmurnie
DZIŚ
zachmurzenie umiarkowane
13°
JUTRO
zachmurzenie duże
14°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Styczeń 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Rewitalizacja

Gminny Program Rewitalizacji

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY
KOBIERZYCE

Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii do projektu Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Kobierzyce.

Cel konsultacji społecznych

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce, który przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów na obszarze rewitalizacji.

Czas trwania konsultacji społecznych
15 luty - 21 marca 2024 r.

Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

 • zbieranie uwag w formie papierowej (osobiście lub na adres: Referat Inwestycji, Nieruchomości i Środowiska, Urzędu Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce) i elektronicznej (pod adresem e-mail: jszycher@ugk.pl); 
 • zbieranie uwag ustnych w Referacie Inwestycji Nieruchomości i Środowiska, Urzędu Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce pok. 4 w godzinach pracy urzędu;  
 • spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji zaplanowane w dniu 6 marca 2024 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1 w Sali sesyjnej nr 202 (sala Błękitna).

Ikona PDF - Zarządzenie

Ikona PDF - Obwieszczenie

Ikona PDF - Ogłoszenie

Ikona PDF - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce

Ikona PDF - Prognoza oddziaływania na środowisko

Ikona PDF - Mapa OR1 kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych

Ikona PDF - Mapa OR2 i OR3 kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych

Ikona PDF - Mapa OR4 kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych

Ikona PDF - Formularz konsultacji GPR Kobierzyce


Przypominamy, że dnia 13.12.2023 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1 w Sali sesyjnej nr 202 (sala Błękitna) odbędzie się spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce.

Konsultacje społeczne w sprawie Komitetu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce

Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Kobierzyce, która określa sposób wyznaczenia i zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Czym jest Komitet Rewitalizacji?

Komitet Rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet będzie również pełnił funkcję opiniodawczą i doradczą dla Wójta Gminy Kobierzyce. Członkowie Komitetu Rewitalizacji będą mogli wyrażać opinie, stanowiska oraz rekomendować rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Sposób wyznaczenia składu i zasady działania komitetu zostały określone w projekcie uchwały.

Cel konsultacji społecznych

Poznanie opinii na temat projektu uchwały Rady Gminy Kobierzyce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce. W projekcie uchwały zostały zaproponowane zadania Komitetu, skład i sposób rekrutacji członków, zasady funkcjonowania i podejmowania decyzji.

Czas trwania konsultacji społecznych
20 listopad – 25 grudnia 2023 r.

Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

 1. zbierania uwag w formie papierowej (osobiście lub na adres: Referat Inwestycji, Nieruchomości i Środowiska, Urzędu Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce) i elektronicznej (pod adresem e-mail: jszycher@ugk.pl); 
 2. zbierania uwag ustnych w Referacie Inwestycji Nieruchomości i Środowiska, Urzędu Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce pok. 4 w godzinach pracy urzędu; 
 3. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji zaplanowanego w dniu 13 grudnia 2023 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1 w Sali sesyjnej nr 202 (sala Błękitna); 
 4. badania ankietowego (w formie papierowej i elektronicznej).

Załączniki:

Ikona DOC - Ankieta

Ikona DOC - Formularz konsultacyjny

Ikona PDF - Ogłoszenie o konsultacjach

Ikona PDF - Zarządzenie konsultacje

Ikona PDF - Uchwała

Ikona PDF - RAPORT PODSUMOWUJĄCY KONSULTACJE SPOŁECZNE


RUSZA NABÓR KART PRZEDSIĘWZIĘĆ
REWITALIZACYJNYCH

Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce, polegający na określeniu katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, którego diagnoza oraz mapa dostępne są na stronie internetowej www.ugk.pl w zakładce Rewitalizacja.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych wyznaczony został obszar rewitalizacji tj.:

 • Północny-zachód – (Biskupice Podgórne zachód, Małuszów) 
 • Centrum – (Magnice południe, Kobierzyce zachód, Wierzbice centrum, Cieszyce) 
 • Zachód – (Pustków Żurawski) • Południe – (Pustków Wilczkowski, Tyniec nad Ślęzą centrum) 

Uchwałą Nr XLIX/970/2023 z dnia 29 września 2023 r. Rada Gminy Kobierzyce przystąpiła do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce.

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem programu rewitalizacji zapraszamy Państwa do zgłaszania własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Prosimy o zgłaszanie propozycji projektów rewitalizacyjnych, poprzez wypełnienie Karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w której opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania.

Prosimy o zgłaszanie propozycji projektów rewitalizacyjnych, poprzez wypełnienie Karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w której opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania.

Wypełnioną kartę przedsięwzięcia rewitalizacyjnego można składać w terminie do 6 listopada 2023 r.:

 • drogą elektroniczną na adres: jszycher@ugk.pl 
 • drogą korespondencyjną lub bezpośrednio do Urzędu Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce. 

W ramach opracowywanego dokumentu zostanie zamieszczona lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mają na celu wyprowadzenie obszarów ze stanu kryzysowego. Mogą to być przedsięwzięcia inwestycyjne, budowlane, poprawiające dostępność do infrastruktury technicznej na danym obszarze, ale także programy działań społecznych, edukacyjnych, kulturalnych czy też sportowych. Działania rewitalizacyjne prowadzone kompleksowo będą wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców obszarów objętych rewitalizacją.

Biorąc pod uwagę długofalowy, złożony i kosztowny charakter działań rewitalizacyjnych, Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce powinien umożliwiać również korzystanie zainteresowanym podmiotom ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej.

W związku z powyższym zapraszam Radnych Gminy Kobierzyce, Wspólnoty Mieszkaniowe, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji społecznych, przedstawicieli sektora oświaty, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w składaniu swoich propozycji dotyczących projektów rewitalizacyjnych w wyznaczonych obszarach.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce.

Dodatkowych informacji merytorycznych w zakresie naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych w procesie opracowania GPR udzieli konsultant Pan Marek Karłowski (m.karlowski@instytut-ipc.pl, tel. 606 395 729).

Ikona PDF - ZASADY NABORU PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH W PROCESIE OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KOBIERZYCE

Ikona DOC - Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji w Gminie Kobierzyce

Ikona PDF - Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji w Gminie Kobierzyce

Ikona PDF - RAPORT PODSUMOWUJĄCY NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Kobierzyce
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Kobierzyce

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.), Wójt Gminy Kobierzyce zawiadamia o podjęciu w dniu 29 września 2023 r. przez Radę Gminy Kobierzyce Uchwały Nr XLIX/970/2023 o przystąpieniu do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce.

Gminny Program Rewitalizacji sporządzany jest dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w drodze Uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XLVIII/939/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kobierzyce, tj. dla następujących podobszarów:

 1. Północny-zachód – (Biskupice Podgórne zachód, Małuszów) 
 2. Centrum – (Magnice południe, Kobierzyce zachód, Wierzbice centrum, Cieszyce) 
 3. Zachód – (Pustków Żurawski) 
 4. Południe – (Pustków Wilczkowski, Tyniec nad Ślęzą centrum)

Gminny Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną. Dokument opracowywany będzie przy szerokim udziale i zaangażowaniu mieszkańców, środowisk społecznych, przedsiębiorców oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji. Zapewnione zostanie włączenie interesariuszy zarówno w proces przygotowania, jak i prowadzenia oraz oceny rewitalizacji.

Szczegółowe informacje o planowanych spotkaniach i formach konsultacji społecznych zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kobierzycach i na stronie www.ugk.pl., a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kobierzycach.

Ikona PDF - Ogłoszenie

Ikona PDF - Obwieszczenie