20
czerwiec 2024, czwartek
IMIENINY: Diny, Bogny, Florentyny

TERAZ
zachmurzenie małe
19°
DZIŚ
zachmurzenie małe
19°
JUTRO
zachmurzenie umiarkowane
31°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Urząd

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Kobierzyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Kobierzyce.

Data publikacji strony internetowej: 2015-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Na stronie część dokumentów zamieszczono jako skan wersji papierowychy,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • Treści pojawiające się w innym języku niż język strony nie zostały ponownie określone właściwym atrybutem.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-12. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-06-30.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Eljasiński, peljasinski@ugk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 36 98 199. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Kobierzyce, Aleja Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce

 1. W budynku znajdują się 3 wejścia: główne (środkowe) oraz dwa boczne. Prawe boczne wejście posiada podjazd dla wózków inwalidzkich oraz przycisk powiadamiający. Główne wejście prowadzi do holu, w którym znajduje się Biuro Obsługi Klienta. Lada w Biurze Obsługi Klienta jest na wysokości dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
 2. Budynek Urzędu Gminy Kobierzyce składa się z parteru, 1. i 2. piętra. Na piętra prowadzą schody lub winda. Winda znajduje się na parterze w bocznym skrzydle. Można się do niej dostać korytarzem z holu głównego lub bocznym wejściem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Windą można wjechać do lewego i środkowego skrzydła budynku. Nie wszystkie kondygnacje są w pełni dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, poruszających się na wózkach inwalidzkich. W obrębie korytarzy wykonano kilka wewnętrznych pochylni niwelujących różnice poziomu. Dzięki temu dostępne są dla osób niepełnosprawnych pomieszczenia parteru i część I pietra. Część korytarzy nie spełnia norm szerokości.
  • Parter - Na parterze oprócz Biura Obsługi Klienta znajdują się pomieszczenia biurowe oraz Sala Ślubów. W lewym skrzydle znajduje się korytarz wolny od barier. W prawym skrzydle znajdują się bariery w postaci schodów. W celu obsłużenia klienta, który nie może wejść do ww. biur został zapewniony dostęp alternatywny. W Biurze Obsługi Klienta są utworzone stanowiska, w których pracownik merytoryczny może obsłużyć osobę ze szczególnymi potrzebami.
  • I piętro - Na pierwszym piętrze znajdują się: sekretariat oraz pomieszczenia biurowe. Korytarz prowadzący do biur jest wolny od barier architektonicznych. Wejście do sekretariatu posiada barierę w postaci stopnia. Windą nie można wjechać do prawego skrzydła I pietra. Znajdują się tam bariery w postaci schodów. Osoba, dla której trudność stanowi dotarcie do ww. biur może zostać obsłużona przez pracownika merytorycznego przy stanowiskach w Biurze Obsługi Klienta.
  • II piętro- Na II piętro prowadzą schody oraz winda. Korytarz jest zbyt wąski dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Winda nie prowadzi do prawego skrzydła obiektu. Znajdują się tam schody i stopnie, które mogą stanowić barierę dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pracownicy merytoryczni, osobę dla której trudność stanowi dotarcie do ww. biur, mogą obsłużyć przy stanowiskach w Biurze Obsługi Klienta.
 3. Są pochylnie. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
 9. W planach jest dostosowanie budynku Urzędu Gminy Kobierzyce do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z pozwoleniami konserwatora zabytków.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR