18
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Kamila, Szymona

TERAZ
zachmurzenie małe
25°
DZIŚ
zachmurzenie małe
25°
JUTRO
bezchmurnie
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gospodarka odpadami komunalnymi

Przydomowy kompostownik

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, że od 01.01.2021 r. właściciele domków jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje w wysokości 2,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Aby otrzymać ulgę, należy wypełnić nową deklarację na odbiór odpadów komunalnych i odpowiednio oznaczyć w deklaracji posiadanie kompostownika.

Proszę pamiętać, że skorzystanie ze zniżki na kompostowanie będzie skutkowało, brakiem możliwości oddania odpadów biodegradowalnych (kuchennych i ogrodowych) bezpośrednio z posesji.

Zaznaczamy, że wprowadzenie zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym będzie wiązało się jednak z koniecznością prowadzenia kontroli właścicieli nieruchomości w celu potwierdzenia faktu posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. W przypadku stwierdzenia nieposiadania przydomowego kompostownika, bądź niekompostowania w nim bioodpadów, Wójt Gminy Kobierzyce w drodze decyzji stwierdzi utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia w którym decyzja stała się ostateczna.

Ponadto przydomowy kompostownik musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) tj.:

 • kompostownik o pojemności do 10 m3 powinien znajdować się w odległości min. 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w odległości min. 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego;
 • kompostownik o pojemności od 10 m3 do 50 m3 powinien znajdować się w odległości min. 30 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, min. 7,5 m od granicy działki sąsiedniej oraz min. 10 m od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gm. Kobierzyce kompostownik odpadów nie może stwarzać uciążliwości w zakresie przykrych zapachów.

Odpady podlegające kompostowaniu:

 • ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce,
 • resztki po owocach i warzywach,
 • fusy po herbacie i kawie,
 • skorupki od jajek,
 • popiół drzewny,
 • suche pieczywo.

ZASADY KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW

Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:

 • w gotowych kompostownikach ogrodowych,
 • w kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu,
 • w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

Uwaga! Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.

Z uwagi na powyższe zachęcamy wszystkich właścicieli domków jednorodzinnych, którzy mają taką możliwość, do założenia przydomowego kompostownika. Kompostowanie bioodpadów ma bardzo wiele zalet, a najważniejszą jest to, że kompost to naturalny nawóz, który jest źródłem cennych pierwiastków, substancji oraz próchnicy. Nadaje się do nawożenia wszystkich gatunków i odmian roślin, ogranicza wykorzystanie do tego celu środków chemicznych.

Funkcjonowanie przydomowych kompostowników w gminie Kobierzyce przyczyni się do osiągnięcia przez Gminę Kobierzyce ustawowych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Plakat kompostownik

Link do filmu