25
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Walentyny, Jakuba, Krzysztofa

TERAZ
słabe opady deszczu
20°
DZIŚ
zachmurzenie umiarkowane
22°
JUTRO
pochmurnie
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Lipiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gospodarka odpadami komunalnymi

Aktualności

45% poziomu recyklingu - zgodnie z przepisami UE taki poziom cała gmina musi osiągnąć w 2024 roku. Chodzi o ilość odpadów, którą przekazujemy do ponownego przetworzenia, minimalizując wpływ składowanych śmieci na ekosystem.

Od 1 stycznia 2020 r. w Polsce obowiązkowa jest segregacja odpadów, a każde państwo członkowskie UE musi osiągać określone poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. W tym roku to 45% poziomu recyklingu, w odniesieniu do 4 frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, plastik, szkło).

W praktyce oznacza to, że ilość odbieranych z terenu gminy tzw. odpadów zmieszanych powinna z roku na rok maleć. Tymczasem odpady komunalne nadal nie są należycie segregowane.

Ilości odpadów komunalnych odebranych na terenie gminy Kobierzyce w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

Rok Firma odbierająca odpady komunalne Łączna ilość odpadów komunalnych w Mg (t)
2022 r. WPO ALBA SA 10.231,380
2023 r. WPO ALBA SA 11.574,167


Nieuzyskanie ustawowych poziomów recyklingu wiąże się z otrzymaniem kar finansowych, które dodatkowo obciążą system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi musi się samofinansować, czyli opłaty dokonywane przez mieszkańców powinny w całości pokryć koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Niestety w 2023 r. gmina musiała dopłacić do systemu prawie 4,5mln złotych. Obecnie obowiązująca stawka opłaty to 41 zł od osoby zamieszkałej i nie pokrywa ona w całości kosztów systemu. Przewidziana dopłata do systemu na rok 2024 może wynieść nawet 5.5ml zł.

Przed wybuchem epidemii SARS COVID-19 oraz wybuchem wojny na Ukrainie stawka ryczałtowa z 2019r. za 1 tonę odpadów komunalnych wynosiła brutto 716,16zł. W kolejnym przetargu w 2022r. stawka ryczałtowa za 1 tonę odpadów komunalnych wyniosła brutto 1329,48zł.

Plakat

Przypominamy, że informacje związane z prawidłową segregacją odpadów dostępne są m.in. na stronie ugk.pl w zakładce „Gospodarka odpadami komunalnymi” oraz w darmowej aplikacji ecoharmonogram, w której znajdują się wszystkie aktualne informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.

Plakat

Plakat

Plakat


Plakat

 

Plakat

 

Plakat

 

Plakat

 

Plakat

 

 


Wójt Gminy Kobierzyce informuje, iż z dniem 1 lutego 2023 r. wprowadza się zmiany godzin pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK) w Pełczycach ul. Czysta (przy oczyszczalni ścieków) oraz BOKu ALBY.

Obowiązujące godziny pracy punktu:

od wtorku do piątku od 12.00 do 18.00
w soboty od 9.00 do 16.00

Nr kontaktowy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 538 899 670, pełniącego również funkcję Biura Obsługi Klienta firmy ALBA.


Od stycznia 2023 r. miesięczna stawka za wywóz śmieci w Gminie Kobierzyce wzrosła z 29 zł do 41 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość. Powodem podwyżki jest radykalne podnoszenie cen przez firmy, które zajmują się odbieraniem odpadów. To efekt wzrostu kosztów odbioru, transportu i składowania odpadów, na który złożyły się m.in. podwyżki cen paliw i energii, a także sytuacja na rynku surowców wtórnych. Podnoszenie opłat mieszkańcom to zawsze ostateczność, jednak uzyskana w przetargu najkorzystniejsza oferta jest wyższa aż o ok. 85% za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów.

Nawet podniesienie opłaty za odpady komunalne nie pokryje wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu. Do gospodarki odpadami gmina dopłaci z budżetu nawet kilka milionów złotych. Oznacza to mniej pieniędzy na inne zadania.

Mieszkańcy nadal mogą korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ulga z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 2 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej. Z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny ulga wynosi 1 zł za każdego członka rodziny wielodzietnej.

W przypadku chęci skorzystania z ulgi, właściciel nieruchomości, który jeszcze z ulgi nie korzysta, jest zobowiązany złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację lub jej korektę, należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła ulga. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła ulga. Deklarację można złożyć przez e-puap, tradycyjnie pocztą lub w Urzędzie Gminy Kobierzyce.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności. Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w terminie do 10-tego każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który dokonywana jest płatność, na indywidualny numer rachunku bankowego, który nie uległ zmianie. Oznacza to, że opłatę w podwyższonej wysokości należy wnosić począwszy od opłaty za styczeń, w terminie do 10 lutego 2023r. i dalej odpowiednio w kolejnych miesiącach.


 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Kobierzyce informuje, że z dniem 01.01.2023r. ulega zmianie wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata wynosi - 41 zł od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości

Od dnia 01.01.2023r. przysługują zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 2 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 
  • 1 zł za każdego członka rodziny wielodzietnej

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności. Zadeklarowaną opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w terminie do 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który dokonywana jest płatność, na indywidualny numer rachunku bankowego, który nie uległ zmianie.

Zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty obowiązujące od 01.01.2023 zostaną wysłane do mieszkańców za pośrednictwem poczty listem poleconym lub drogą elektroniczną.

Podstawa prawna:

  • Uchwała nr XLII/789/2022 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 października 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 
  • Uchwała nr XXII/418/2020 Rady Gminy Kobierzyce w dnia 18 września 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 
  • Uchwała nr XXII/419/2020 Rady Gminy Kobierzyce w dnia 18 września 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy, że od 01.02.2023 r. gminne jednostki budżetowe zostają włączone do gminnego systemu odbierania odpadów.

Zmiana wynika z podjętej UCHWAŁY NR XXXIX/749/2022 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalnej

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, dostępny jest pod adresem: https://ug-kobierzyce.sisco.info/?id=3513


Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, że firma WPO ALBA SA po odbiorze odpadów selektywnie zbieranych tj. metali i tworzyw sztucznych, papieru, szkła i odpadów biodegradowalnych (BIO) zgromadzonych w workach, powinna pozostawić w chwili odbioru ww. odpadów na danej posesji worki w odpowiedniej ilości na zasadzie „na wymianę”, z ograniczeniem ilości worków na odpady BIO (max. 5 worków na wymianę). Ograniczenia dotyczące worków BIO zostały wprowadzone z uwagi na duże i zmienne ilości wytwarzanych odpadów biodegradowalnych.

Zachęcamy do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji – jest to najbardziej ekologiczna metoda ograniczenia ilości bioodpadów, dzięki której można otrzymać bardzo wartościowy nawóz do swojego ogrodu.

Przypominany również, że odbiór odpadów segregowanych od mieszkańców (tworzyw sztucznych i metali, papieru, szkła i odpadów BIO) może odbywać się w workach lub w pojemnikach, oznaczonych odpowiednimi kolorami. W celu otrzymania pojemnika na wybraną frakcję odpadów (lub rezygnację z pojemnika i zamianę na worek) należy zmienić odpowiednio deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobierzyce oraz inne uchwały w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi uchwałami, które dostępne są w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi – Uchwały.

Przypominamy Państwu również, że z uwagi na znaczny wzrost kosztów zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych, bardzo ważna jest właściwa segregacja odpadów. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zasadami segregacji odpadów komunalnych na terenie gm. Kobierzyce przedstawionymi w naszej ulotce oraz dostępnymi na stronie www.ugk.pl w zakładce: Jak segregować.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych i stwierdzonej nieprawidłowości w prowadzeniu selektywnej zbiórki, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stosownie do art. 6 ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pamiętać należy, że nieprawidłowa segregacja skutkować może wszczęciem postępowania celem ustalenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informujemy, iż wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu, transporcie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i wybranych nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce oraz zagospodarowania tych odpadów” Wykonawca - podmiot, który będzie odbierał odpady komunalne na terenie gm. Kobierzyce od 1 stycznia 2023 r. tj.:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA SA, ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, tel. 71 3375100.
Telefon kom. 538 899 670

Z dniem 1 lutego 2023 r. wprowadza się zmiany godzin pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK) w Pełczycach ul. Czysta (przy oczyszczalni ścieków) oraz BOKu ALBY.

Obowiązujące godziny pracy punktu:

od wtorku do piątku od 12.00 do 18.00
w soboty od 9.00 do 16.00

Nr kontaktowy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 538 899 670, pełniącego również funkcję Biura Obsługi Klienta firmy ALBA.

Wszelkie zgłoszenia, w tym nieprawidłowości w odbiorze odpadów komunalnych, można składać poprzez formularz kontaktowy (eBOK) dostępny pod adresem: https://www.alba.com.pl/ebok/wywoz-odpadow