24
listopad 2020, wtorek
IMIENINY: Flory, Emmy, Jana

TERAZ
rozproszone chmury
DZIŚ
rozproszone chmury
JUTRO
bezchmurnie

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Październik 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gospodarka odpadami komunalnymi

Aktualności

Informujemy, że od 01.01.2021 r. właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie których powstają odpady komunalne zostają wyłączeni z gminnego systemu odbierania odpadów.

Odbiór odpadów będzie wymagał zawarcia przez Państwa indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9 b ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Zmiana wynika z podjętej uchwały nr XXII/421/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/309/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz uchwały nr XVII/286/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi oraz wszystkich uchwał zmieniających do w/w uchwał.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, dostępny jest pod adresem:
https://ug-kobierzyce.sisco.info/?id=3513

Informujemy, że nie będzie obowiązku składania deklaracji w celu zamknięcia kont podatników.


Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, że firma WPO ALBA SA po odbiorze odpadów selektywnie zbieranych tj. metali i tworzyw sztucznych, papieru, szkła i odpadów biodegradowalnych (BIO) zgromadzonych w workach, powinna pozostawić w chwili odbioru ww. odpadów na danej posesji worki w odpowiedniej ilości na zasadzie „na wymianę”, z ograniczeniem ilości worków na odpady BIO (max. 5 worków na wymianę). Ograniczenia dotyczące worków BIO zostały wprowadzone z uwagi na duże i zmienne ilości wytwarzanych odpadów biodegradowalnych.

Zachęcamy do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji – jest to najbardziej ekologiczna metoda ograniczenia ilości bioodpadów, dzięki której można otrzymać bardzo wartościowy nawóz do swojego ogrodu.

Ponadto informujemy, iż każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, w przypadku zapotrzebowania na dodatkowe worki do selektywnej zbiórki odpadów może je pobrać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pełczycach (czynnym w środy i soboty w godz. 9-18), w Urzędzie Gminy Kobierzyce lub u Sołtysa danej miejscowości.

Przypominany również, że odbiór odpadów BIO od mieszkańców może odbywać się w brązowych workach lub w brązowych pojemnikach. W celu otrzymania pojemnika na odpady BIO należy zmienić odpowiednio deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - cz. I lub III i postawić znak "x" w pkt F.4.

Ulotka  Ulotka 
Od 1 Stycznia 2020 roku zmiana opłaty i systemu
gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kobierzyce

  1. Segregacja odpadów komunalnych obowiązkowa dla wszystkich. Brakujące pojemniki i worki do segregacji zostaną dostarczone na każdą posesję.
  2. Opłata wynosi 20 zł od każdej osoby zamieszkałej w nieruchomości.
  3. Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości nowej opłaty.
  4. Termin płatności i numer rachunku bankowego nie ulega zmianie.

Informujemy, że zmiana stawki wynika ze wzrostu kosztów odbioru odpadów komunalnych.

ODPADY KOMUNALNE - DYŻUR W URZĘDZIE GMINY

Szanowni Państwo Informujemy, że w każdy wtorek i czwartek w godz. 7.30 - 15.30 pracownicy firmy ALBA pełnią dyżur dla mieszkańców i przedsiębiorców w naszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 5 przy bocznym wejściu lub pod numerem telefonu: 71 36 98 182.

Od 1 stycznia 2019 r. na terenie gminy Kobierzyce
nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz zmiana podmiotu odbierającego odpady komunalne

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje na terenie gminy Kobierzyce nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi i nastąpiła zmiana podmiotu odbierającego odpady komunalne.

Do najważniejszych zmian systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy zaliczyć odbiór odpadów BIO tj. odpadów zielonych wraz z odpadami kuchennymi (bez mięsa i kości) przez cały rok.

Odbiór odpadów BIO od mieszkańców może odbywać się w brązowych workach lub w brązowych pojemnikach. W celu otrzymania pojemnika na odpady BIO należy zmienić odpowiednio deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - cz. I lub III i postawić znak "x" w pkt F.4.

Inna istotna zmiana dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, gdzie po zmianie deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi istnieje możliwość dostawienia dodatkowych pojemników na takie odpady jak: papier, szkło i BIO.

Przypominamy Państwu również, że z uwagi na znaczny wzrost kosztów zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych, bardzo ważna jest właściwa segregacja odpadów. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zasadami segregacji odpadów komunalnych na terenie gm. Kobierzyce przedstawionymi w naszej ulotce oraz dostępnymi na stronie www.ugk.pl w zakładce: Jak segregować.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §12 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gm. Kobierzyce, w przypadku niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych, po pierwszej stwierdzonej nieprawidłowości selektywnego zbierania przez właściciela nieruchomości odpadów, podmiot odbierający odpady oznacza pojemnik lub worek z nieprawidłowo posegregowanymi odpadami żółtą naklejką w kształcie trójkąta. Pojemniki te lub worki odebrane zostaną w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Jeżeli zaistniała sytuacja powtórzy się, wówczas podmiot odbierający odpady, kwalifikuje je, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i nakleja na pojemnik lub worek czerwoną naklejkę w kształcie trójkąta. Pojemniki te lub worki odebrane zostaną w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, a sytuacja ta skutkować będzie wszczęciem postępowania celem ustalenia rzeczywistej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowe zmiany systemu zostały zawarte w podjętych Uchwałach Rady Gminy Kobierzyce nr XL/759/18 i nr XL/760/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz w Uchwale nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. dostępnych na stronie internetowej: www.ugk.pl w Zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi – Uchwały.

Równocześnie informujemy, iż wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu, transporcie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na terenie gminy Kobierzyce oraz zagospodarowania tych odpadów” Wykonawca - podmiot, który będzie odbierał odpady komunalne na terenie gm. Kobierzyce od 1 stycznia 2019 r. tj.:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA SA, ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, tel. 71 3375100.
Telefon kom. 538 899 670

Zlecenia usług dodatkowych odbywać się będą zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej

PROCEDURA ZGŁASZANIA DODATKOWEGO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

IkonaProcedura

IkonaZlecenie dla firm