20
czerwiec 2024, czwartek
IMIENINY: Diny, Bogny, Florentyny

TERAZ
zachmurzenie małe
21°
DZIŚ
zachmurzenie umiarkowane
22°
JUTRO
pochmurnie
32°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gmina

Sesja Rady Gminy Online

Klauzula informacyjna Sesja Rady Gminy Online

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujmy, że:

 1. Obrady Rady Gminy Kobierzyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (np. poprzez Facebook Live).
 2. Pani/ Pana dane osobowe zostaną ujawnione na nagraniu będą publicznie dostępne w miejscach wskazanych w pkt 1, zarówno podczas transmisji, jak i na utrwalonej kopii nagrania.
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobierzyce reprezentowana przez Wójta Gminy Kobierzyce z siedzibą w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, e-mail: info@ugk.pl.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@ugk.pl.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. ustawowego obowiązku prawnego, wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a następnie archiwizowane na podstawie: przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bezterminowo w oparciu o załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia.
 6. Ma Pani/ Pan prawo do:
  1. dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania;
  2. żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 16 RODO;
  3. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu;
  d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
 7. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. przenoszenia danych, ani cofnięcia zgody z uwagi na fakt, iż podstawą przetwarzania nie jest zgoda, ani umowa;
  2. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, ponieważ podstawą przetwarzania nie jest ani art. 6 ust. 1 lit. e ani lit. f RODO;
  3. usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, o którym mowa w pkt 1.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

1.Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR