07
sierpień 2020, piątek
IMIENINY: Doroty, Kajetana

TERAZ
rozproszone chmury
19°
DZIŚ
lekkie zachmurzenie
30°
JUTRO
rozproszone chmury
29°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gmina

Strategia Rozwoju

Strategia rozwoju Gminy Kobierzyce

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce jest dokumentem, który określa cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie gminy. Stanowi ona podstawę do opracowania i konkretyzowania różnych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych.

 Dynamika i skala zmian zachodzących w Gminie Kobierzyce i w jej sąsiedztwie sprawiają, że sprostanie wymogom dalszego, efektywnego funkcjonowania gminy wiąże się z koniecznością strategicznego podejścia do rozwoju. Zwłaszcza w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej oraz w warunkach konkurencyjnego rynku.

 Drogę do osiągnięcia tego celu stanowi wyznaczenie kluczowych kierunków rozwoju gminy. Zarządzanie strategiczne gminą jest konieczne również z punktu widzenia optymalizacji bieżących wydatków budżetowych i właściwego wykonywania zadań publicznych.

 Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce została opracowana w 2003r. na podstawie wszechstronnej diagnozy dotychczasowego rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyznaczyła ona główne działania zmierzających do realizacji długookresowych celów strategicznych. W związku z dynamicznym rozwojem Gminy Kobierzyce, z czasem nastąpiła częściowa dezaktualizacja zapisów. Dlatego najpierw w 2008, a później 2012 roku, tekst Strategii został zaktualizowany z perspektywą czasową do roku 2020.

 Przyjęta i konsekwentnie realizowana Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce doprowadziła do zmiany jej wizerunku z typowo rolniczej na przemysłowo-rolniczą. Dzięki przyciągnięciu strategicznych inwestorów znacznie spadło bezrobocie i powstały tysiące miejsc pracy. Duże przedsięwzięcia gospodarcze wpłynęły również na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Gmina nie zatraciła jednak zupełnie swojego rolniczego charakteru. Spora część mieszkańców wciąż utrzymuje się z rolnictwa, co jest o tyle naturalne, że występują tu świetne pod względem jakości gleby.

 W strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce zostały przyjęte trzy cele strategiczne:

- "Nowoczesna wieś, konkurencyjne rolnictwo" - to wszechstronny rozwój obszarów wiejskich, który pozwoli na opłacalne funkcjonowanie tego sektora na rynku;

- "Awans cywilizacyjny" - poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności oraz jakości infrastruktury technicznej i społecznej;

- "Rozwój gospodarczy - sektory pozarolnicze" - zakłada utrzymanie szybkiego rozwoju gospodarczego gminy z priorytetem tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach typowo wiejskich.

STRATEGIAPARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR