17
kwiecień 2024, środa
IMIENINY: Rudolfa, Roberta

TERAZ
słabe opady deszczu
DZIŚ
słabe opady deszczu
JUTRO
słabe opady deszczu

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Marzec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gmina

Budowa żłobka w Wysokiej

loga

Projekt pn.: „Budowa żłobka w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z przedszkolem, szkołą i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce”, nr projektu: RPDS.06.01.02-02-0003/16, uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 6.1.2.C ZIT WrOF - Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Na terenach wiejskich obserwuje się zdecydowanie mniejszą dostępność do miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Powyższa sytuacja miała również miejsce w Gminie Kobierzyce. W wyniku realizacji projektu, w miejscowości Wysoka powstała nowoczesna baza usług społecznych w postaci nowego żłobka (na 50 miejsc), która wyposażona została w wysokiej jakości sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Utworzone zostały 2 oddziały po 25 dzieci. Poprawie uległa sytuacja całej gminy, w której nie było do tej pory żadnej publicznej placówki opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Realizacja inwestycji zmniejszyła tym samym dysproporcję w dostępie do usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia między Gminą Kobierzyce a gminami o większym potencjale w tym zakresie np. Wrocławiem. Mamy nadzieję, że realizacja inwestycji umożliwia rodzicom godzenie życia zawodowego z prywatnym, przyczynia się także do wyrównania szans edukacyjnych dzieci z terenów miejskich i wiejskich oraz do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR