19
kwiecień 2024, piątek
IMIENINY: Leona, Włodzimierza, Adolfa

TERAZ
słabe opady deszczu
DZIŚ
słabe opady deszczu
JUTRO
słabe opady deszczu

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Marzec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gmina

Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław


Loga

Projekt pn."Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław" został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT WrOF w Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Wrocław oraz Gminą Długołęka.

Umowa partnerska zawarta została dnia 1 lipca 2016 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Długołęka i Gminą Kobierzyce w celu wspólnego działania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pt. „Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław”

Przedmiotem Projektu jest budowa blisko 40 km i przebudowa 2 km dróg dla rowerów w gminach Długołęka, Kobierzyce i Wrocław. Wybudowany zostanie także 1 obiekt typu B&R przy ul. Boguszowskiej – co pozwoli na zintegrowanie roweru z transportem tramwajowym. System rowerowy, który powstanie w wyniku realizacji Projektu stanowić będzie realne uzupełnienie istniejacego systemu transportowego. W Gminie Kobierzyce inwestycja zakłada skomunikowanie tzw. Węzła Bielańskiego z drogami rowerowymi w Gminie Wrocław dzięki realizacji dróg rowerowych o całkowitej długości 5,49 km (odcinek trasy rowerowej Kobierzyce - Wrocław), w tym wzdłuż DK 35. W skali całego projektu drogi rowerowe w Węźle Bielańskim oraz w korytarzu wyznaczonym przez dawną DK98 przyczyniają się do utworzenia alternatywnego połączenia komunikacyjnego z Wrocławiem. Projekt zakłada także promocję roweru jako środka komunikacji w codziennych przejazdach do pracy, szkoły, do centrów handlu i usług itp. Udostępnienie odbiorcom nowoczesnej i spójnej infrastruktury dróg dla rowerów zostanie uzupełnione kampanią promującą rowery i edukacyjną w zakresie bezpiecznego korzystania z roweru.

Zakłada się, że w wyniku Projektu, część osób dotychczas korzystających z transportu indywidualnego lub zbiorowego zacznie korzystać z transportu rowerowego. Dzięki temu Projekt przyczyni się do redukcji niskiej emisji transportowej oraz do poprawy mobilności mieszkańców Wrocławia oraz gmin Długołęka i Kobierzyce. Mamy nadzieje, że spójna sieć dróg rowerowych, dogodne warunki klimatyczne oraz rozwijająca się moda na rower stworzą realne przesłanki do prognozowania wzrostu liczby osób korzystających z roweru jako środka transportu w codziennych dojazdach do pracy i szkoły.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 30 sierpnia 2017 r.

Dofinansowanie - 2 834 750,00 zł
Wartość inwestycji w części przypisanej do Gminy Kobierzyce to:
wydatki kwalifikowalne 3 335 000,00 zł, ogółem 4 094 000 zł
Wartość całego projektu to 56 834 947,90 zł a wysokość dofinansowania - 47 101 604,29 zł.

Projekt „Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław”
nr projektu: RPDS.03.04.02-02-0008/16
realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR