19
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Marcina, Wincentego, Wodzisława

TERAZ
zachmurzenie małe
23°
DZIŚ
bezchmurnie
27°
JUTRO
zachmurzenie duże
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Edukacja

Stypendia Naukowe Artystyczne


ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Kobierzyce zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce do udziału w:

LOKALNYM PROGRAMIE WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW GMINY KOBIERZYCE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Celem programu stypendialnego jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, objęcie ich opieką Gminy oraz wspieranie ich rozwoju. Działania te z pewnością przyczynią się do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży w naszej Gminie.

Warunki uczestnictwa

Do programu można zgłaszać uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz bardzo dobre wyniki w nauce oraz zamieszkują na obszarze gminy Kobierzyce.

Opis programu

 1. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego (tj. od września do czerwca – 10 miesięcy) za wybitne osiągnięcia uczniów. 
 2. Ustanowiono następujące kategorie stypendiów:
  a) stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce - przeznaczone dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,8;
  b) stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty, I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036 ze zm.), co najmniej na szczeblu wojewódzkim w roku szkolnym 2023/2024;
  c) stypendium artystyczne - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali indywidualnie I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim w roku szkolnym 2023/2024, a także uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,2. 
 3.  Kandydaturę stypendysty mogą zgłaszać:
  a) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
  b) dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie naukowi lub artystyczni. 
 4. Zgłoszenie należy składać na formularzu „Wniosek o Przyznanie Stypendium Gminy Kobierzyce”. Do wniosku należy dołączyć:
  a) uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny (dotyczy wszystkich składanych wniosków tj. ze średnią co najmniej 5,8, za konkursy naukowe i konkursy artystyczne);
  b) uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za dany rok szkolny;
  c) klauzulę informacyjną podpisaną przez wnioskodawcę. 
 5. Termin składania wniosków: od 21 czerwca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. 
 6. Złożenie wniosków jest możliwe poprzez: 
 • ePUAP Urzędu Gminy Kobierzyce (kompletny, wypełniony, podpisany wniosek wraz z załącznikami); 
 • osobiste złożenie w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1, w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8.30 do 15.30, w środę w godzinach od 8.30 do 16.30, w piątek od 8.30 do 14.30; 
 • przesłanie wniosku oraz załączników pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce

UWAGA!

 • wniosek należy wypełnić we wszystkich polach, 
 • bardzo ważny jest kontakt do rodzica / opiekuna prawnego (numer telefonu oraz adres e-mail).

Podstawa prawna:

 • UCHWAŁA NR XVII/284/16 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego i artystycznego uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce (Dz. Urz.Woj.2016.3097) 
 • UCHWAŁA NR XXXVIII/720/18 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/284/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego i artystycznego uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce (Dz. Urz.Woj.2018.2894)

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu pod nr tel. 71 36-98-197 lub 71 36-98-196.

Ikona PDF - Wniosek

Ikona DOC - Wniosek
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR