04
sierpień 2020, wtorek
IMIENINY: Elżbiety, Józefa, Juliana, Malwiny

TERAZ
umiarkowane opady deszczu
15°
DZIŚ
całkowite zachmurzenie
16°
JUTRO
bezchmurnie
22°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Praca

URZĄD GMINY KOBIERZYCE
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko
pomocy administracyjnej
w Referacie Inwestycji, Nieruchomości i Środowiska w Urzędzie Gminy w Kobierzycach

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie: wyższe,
2. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. prawo jazdy kat. B,
6. sprawna obsługa komputera,

Wymagania dodatkowe:

1. Wykształcenie z zakresu ochrony środowiska,
2. znajomość zagadnień i spraw dot. ochrony środowiska, leżących w kompetencji gminy,
3. doświadczenie w pracy w samorządzie lub spółce komunalnej,
4. umiejętność sporządzania korespondencji urzędowej,
5. samodzielność, odpowiedzialność,
6. umiejętność rzeczowego przekazywania informacji klientom, kontrahentom, współpracownikom.

Do zadań na w/w stanowisku będzie należało m. in.:

1. Pomoc pracownikom realizującym zadania z zakresu ochrony środowiska i towarzyszących:
a) zapewnienia warunków niezbędnych do przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, kontrole w tym zakresie oraz współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska,
b) zapewnienia warunków niezbędnych do przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
c) prowadzenia spraw dotyczących zwierząt i ich właścicieli,
d) współpracy z Urzędem Statystycznym we Wrocławiu podczas prowadzonych powszechnych spisów rolnych i aktualizacji gospodarstw i działek rolnych
e) prowadzenia spraw z zakresu łowiectwa,
f) współpracy z Inspekcją Weterynaryjną przy wykonywaniu jej zadań,
g) zlecania szacowania wartości rynkowej zwierząt chorych,
h) prowadzenie spraw związanych z wystąpieniem organizmów szkodliwych
i) przygotowywania zezwoleń na uprawę maku lub konopi i nadzór nad tymi uprawami,
j) wydawania zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz pracy na gospodarstwie rolnym rodziców, teściów /art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r., wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego,
k) prowadzenie spraw związanych z klęskami żywiołowymi,
l) informowanie rolników o nowych rozwiązaniach agrotechnicznych,
m) pomoc rolnikom w sprawach związanych z dofinansowaniem,
n) wywieszanie i wysyłanie ogłoszeń.

2. Pomoc przy rozdziale korespondencji Referatu i sporządzaniu sprawozdań.
3. Interwencje w terenie.
4. Pomoc doraźna pracownikom Referatu przy realizacji zadań wymagających krótkotrwałego ale znacznego nakładu pracy, jak np. wyliczenia opłat, kar, zawieraniu masowych umów itp.
5. Inne wg aktualnych potrzeb w referacie.

Warunki pracy na w/w stanowiskach:

1. Praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych ( praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie),
2. czas pracy: poniedziałek – piątek w godz. 7:30 -15:30,
3. praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
4. praca w zespole.
5. praca wykonywania w siedzibie urzędu jak i poza siedzibą urzędu.

Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem.
2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3) Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
4) Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem.
5) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych* - opatrzone własnoręcznym podpisem.
6) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe* - opatrzone własnoręcznym podpisem.
7) Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowisko
robotnika gospodarczego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn.zm) ”
- opatrzone własnoręcznym podpisem.
8 ) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

* Wyżej wymienione oświadczenie powinno zwierać klauzurę o następującej treści: „Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce , al. Pałacowa 1 lub pocztą na adres Urzędu Gminy Kobierzyce z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko pomocy administracyjnej” w terminie do dnia 6 kwietnia 2016 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Kobierzyce po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.




PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR