17
kwiecień 2024, środa
IMIENINY: Rudolfa, Roberta

TERAZ
słabe opady deszczu
DZIŚ
słabe opady deszczu
JUTRO
słabe opady deszczu

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Marzec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015-2025

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015-2025” zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kobierzyce nr RINiŚ.0050.1.0013.2016 z dnia 25.01.2016r. zapraszamy przedstawicieli:

- organizacji pozarządowych
- służb mundurowych
- przedsiębiorstw
- organizacji skupiających przedsiębiorców
- instytucji rynku pracy
- instytucji kultury
- instytucji edukacyjnych
- instytucji opieki społecznej
- instytucji skarbu państwa
- Rady Gminy Kobierzyce
- jednostek organizacyjnych gminy
- referatów Urzędu Gminy Kobierzyce
do uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Zespołu ds. Rewitalizacji.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015-2025 stanowić będzie wieloletni plan działań zmierzających do wyprowadzenia zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. W ramach opracowania zostaną wyodrębnione graficznie i scharakteryzowane obszary dysfunkcyjne, w oparciu o analizy uwarunkowań przestrzennych, społecznych i gospodarczych. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD).

Deklarację uczestnictwa w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji można składać w Urzędzie Gminy Kobierzyce do dnia 05 lutego 2016r.

Wzór deklaracji: ikona word ikona pdf

Szczegółowe informacje dotyczące zasad powołania Zespołu ds. Rewitalizacji znajdują się w zarządzeniu Wójta Gminy Kobierzyce nr RINiŚ.0050.1.0013.2016 z dnia 25.01.2016r.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR