01
marzec 2024, piątek
IMIENINY: Antoniny, Albina

TERAZ
bezchmurnie
15°
DZIŚ
bezchmurnie
15°
JUTRO
zachmurzenie duże
11°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Styczeń 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Program Stypendialny

Wójt Gminy Kobierzyce zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce do udziału:


W LOKALNYM PROGRAMIE WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW GMINY KOBIERZYCE na rok szkolny 2016/2017

Celem programu stypendialnego jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, objęcie ich opieką Gminy oraz wspieranie ich rozwoju. Działania te z pewnością przyczynią się do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży w naszej Gminie.

Warunki uczestnictwa

Do programu można zgłaszać, zamieszkałych na stałe w Gminie Kobierzyce, uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy posiadają bardzo dobre wyniki w nauce, udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Opis programu

STYPENDIUM NAUKOWE

1. Stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali w danym w roku szkolnym na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,8.
2. Stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali tytuł laureata lub I miejsce finalisty lub II, a także III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125 ze zm.), co najmniej na szczeblu wojewódzkim w danym roku szkolnym. Wykaz konkursów w Zarządzeniu nr 5/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2016 r.

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE

Stypendium artystyczne przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali indywidualnie I, II, lub III miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu ogólnopolskim za dany rok szkolny, a także na świadectwie szkolnym otrzymali średnią ocen co najmniej 4,5.

Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą:
1) rodzic lub prawny opiekun ucznia,
2) dyrektor szkoły, wychowawca, nauczyciel, opiekun naukowy lub artystyczny.

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, dołączając do niego:
1) uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny, w przypadku ubiegania się o stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce,
2) uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny oraz uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe w przypadku ubiegania się o stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych za dany rok szkolny,
3) uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny oraz uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia artystyczne za dany rok szkolny.

Uczeń może ubiegać się wyłącznie o jedno:
a. stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce lub
b. stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub
c. artystyczne.

Termin składania wniosków: do 31 sierpnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1 - Referat Edukacji, Kultury i Sportu, pok. 40 i 41. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 36-98-197, (71) 36-98-196

Pliki do pobrania:

Wniosek ikona w

Wniosek ikona pdf
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR