24
lipiec 2024, środa
IMIENINY: Kingi, Krystyny

TERAZ
słabe opady deszczu
21°
DZIŚ
słabe opady deszczu
21°
JUTRO
pochmurnie
24°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Lipiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Gminny Program Adaptacji do Zmian Klimatu

GPA

 • zdjęcie: Michał Mirowski

 • zdjęcie: Michał Mirowski


„Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce” (GPA) to lokalny dokument strategiczny, stanowiący zbiór zaleceń i kompleksowych działań, których wdrożenie ma na celu dostosowanie się do skutków zmian klimatu oraz zminimalizowanie ich niekorzystnego oddziaływania.

Zmiany klimatu to jedno z największych zagrożeń XXI wieku. Susze, powodzie, wichury, utrata bioróżnorodności – to zjawiska o charakterze globalnym, ale ich skutki odczuwamy lokalnie. Przystosowanie Gminy Kobierzyce do kryzysu klimatycznego to działanie niezbędne w kontekście bezpieczeństwa i poprawy jakości życia mieszkańców.

ZADANIA PROGRAMU GPA

Podstawą do opracowania „Programu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce” stanowiła szczegółowa diagnoza, na podstawie której wypracowano 11 priorytetów stanowiących wytyczne dla konkretnych działań realnie wpływających na poprawę warunków środowiska.

Wszystkie działania pogrupowane zostały w cztery bloki tematyczne:

 • poprawa stanu środowiska przyrodniczego 
 • poprawa gospodarki wodno-ściekowej 
 • adaptacja i łagodzenie obserwowanych i spodziewanych niekorzystnych skutków zmian klimatu 
 • świadomość ekologiczna

GPA opisuje wyzwania jakie stoją przed Gminą i wskazuje, jak możemy się na nie przygotować. Cel Programu realizowany będzie za pomocą kart zawierających opis działania oraz szczególne wytyczne w zakresie jego realizacji, w tym koszty wdrożenia i czas realizacji.

W ramach Programu zaproponowano realizację działań pilotażowych. Na terenach wybranych nieruchomości będą projektowane tereny zielone takie jak:

 • ogrody deszczowe 
 • tereny zielone o charakterze naturalnym, obsadzane rodzimymi gatunkami roślin, co ma na celu zwiększenie bioróżnorodności oraz zwiększenie retencji wody 
 • tereny zielone wraz ze zbiornikami hydrofitowymi połączonymi z siecią rowów infiltracyjnych

Pilotaże te będą miały za zadanie wskazanie dobrych praktyk do dalszego wdrażania tego typu rozwiązań.

KONSULTACJE GPA

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat projektów dokumentów, uzgodnienie priorytetów w realizacji zadań oraz podniesienie świadomości mieszkańców i ich zaangażowania w tematykę adaptacji Gminy do zmian klimatu. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności mieszkańcy gminy Kobierzyce, partnerzy społeczno-gospodarczy Gminy Kobierzyce, administracja rządowa, organizacje pozarządowe i środowiska naukowe i akademickie.

Konsultacje odbędą się w dniach od 4 sierpnia do 24 sierpnia 2022 r.

Projekty konsultowanych dokumentów zostaną udostępnione do wglądu 4 sierpnia 2022r.

 • na stronie https://partycypacja-publiczna.pl/Kobierzyce 
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobierzyce 
 • w siedzibie Wójta Gminy Kobierzyce w Kobierzycach przy al. Pałacowej 1 w dniach pn-pt. w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 4.

Uwagi i wnioski można składać do 24 sierpnia 2022 r. przez:

W czasie trwania konsultacji społecznych przewidziano dwa spotkania konsultacyjne:

 • 11 sierpnia 2022r. (czwartek) 
 • 17 sierpnia 2022r. (środa)

Spotkania odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce przy al. Pałacowa 1, w Sali Błękitnej w godzinach 11-13.

Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca wykaz zgłoszonych uwag wraz z ustosunkowaniem się do nich. Informacja zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie projektu.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR