18
czerwiec 2024, wtorek
IMIENINY: Marka, Elżbiety

TERAZ
pochmurnie
23°
DZIŚ
pochmurnie
23°
JUTRO
słabe opady deszczu
23°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Urząd

Dowód osobisty – odbiór gotowego dokumentu

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Wyjątki od powyższej reguły stanowią następujące przypadki:

 • dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego, 
 • odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Wyjątek stanowi osoba, która:
  1) nie ukończyła 5. roku życia;
  2) ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy, 
 • odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy, osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku. 

Organ gminy, wydając dowód osobisty osobie ubiegającej się o jego wydanie:

 • sprawdza, czy dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego są zgodne ze stanem faktycznym oraz czy odciski palców tej osoby są zgodne z odciskami palców zamieszczonymi w warstwie elektronicznej dowodu osobistego,
 • zapewnia warunki pozwalające na ustalenie pozostających wyłącznie w posiadaniu tej osoby kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego, 
 • przekazuje do jej wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w formie umożliwiającej odczytanie zapisanych danych osobom z dysfunkcjami wzroku.

Ustalenie kodów dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego:

 1. Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów. 
 2. Ustalenie ww. kodów następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze. 
 3. Po ustaleniu ww. kodów posiadacz dowodu osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany kodów. 
 4. W przypadku zablokowania kodu dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego, który otrzymał przy odbiorze dowodu osobistego.

Dzięki warstwie elektronicznej e-dowód umożliwia m.in.:

 • logowanie do portali administracji publicznej (np. gov.pl) i korzystanie z e-usług, 
 • elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty) – ubiegając się o wydanie dowodu osobistego wnioskodawca sam decyduje czy chce mieć podpis osobisty, 
 • korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Gotowość dowodu osobistego do odbioru można sprawdzić w internecie na stronie www.obywatel.gov.pl

Wymagane dokumenty:

 • dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata, 
 • przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydany przez właściwy organ, jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.
WrócPARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR