Rekrutacja do szkół i przedszkoli 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że rusza elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Informacje na temat rekrutacji

Link dla rodziców,
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakobierzyce  

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria (tzw. ustawowe) wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

  1. wielodzietność rodziny kandydata; * 
  2. niepełnosprawność kandydata; 
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; **

Kryteria te mają jednakową wartość 200 p.

* wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
** samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria gminne

L.p.
Kryteria
Liczba punktów
Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium
1.
Dziecko 3-letnie, 4-letnie lub 5-letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
50
 
2.
Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni/rodzic samotnie je wychowujący: - pracują zawodowo w wymiarze pełnego etatu lub -prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub -prowadzą gospodarstwo rolne lub -studiują w systemie dziennym.
50
·zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy wydane przez upoważnioną do tego osobę lub ·wydruk z CEIDG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ·zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników ·zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.
3.
Oboje rodzice / prawni opiekunowie/ rodzic samotnie wychowujący dziecko/ rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu pracy, emerytury, renty lub prowadzenia działalności gospodarczej do Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, ul. ks. Czesława Klimasa 34, 50-515 Wrocław na rzecz Gminy Kobierzyce lub prowadzą gospodarstwo rolne i są podatnikami podatku rolnego w Gminie Kobierzyce.
50
·oświadczenie o złożeniu informacji podatkowej za rok 2021 w Pierwszym Urzędzie skarbowym we Wrocławiu z tytułu zamieszkania na terenie gminy Kobierzyce wraz z kserokopią pierwszej strony PIT (zastępuje weryfikację przez Urząd Skarbowy)
4.
Jeden rodzic / prawny opiekun rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu pracy, emerytury, renty lub prowadzenia działalności gospodarczej do Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, ul. ks. Czesława Klimasa 34, 50-515 Wrocław na rzecz Gminy Kobierzyce lub prowadzi gospodarstwo rolne i jest podatnikiem podatku rolnego w Gminie Kobierzyce.
25
·oświadczenie o złożeniu informacji podatkowej za rok 2021 w Pierwszym Urzędzie skarbowym we Wrocławiu z tytułu zamieszkania na terenie gminy Kobierzyce wraz z kserokopią pierwszej strony PIT (zastępuje weryfikację przez Urząd Skarbowy)
5.
Zgłoszenie do przedszkola dziecka posiadającego co najmniej jedno rodzeństwo w wieku do 18 roku życia.
10
·oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego
6.
Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego). Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub w szkole w roku poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja.
5
·oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

 

Wzory dokumentów:

Ikona DOC - Oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa

Ikona DOC - Oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa w placówce

Ikona DOC - Oświadczenie o złożeniu informacji podatkowych

Ikona DOC - Oświadczenie o wielodzietności

Ikona DOC - Oświadczenie o potwierdzeniu woli

Ikona DOC - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Ikona PDF - Informacja Ogólna