Wycinka drzew i krzewów – zmiany w przepisach od 1 stycznia 2017r.

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r. poz. 2249).Nowelizacja ustawy zniosła obowiązek uzyskania przez osoby fizyczne zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących ich własność, pod warunkiem, że usunięcie nie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zezwolenie także nie będzie wymagane w stosunku do drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Ponadto, bez względu na cel usunięcia drzewa lub krzewów i formę własności gruntu, zgodnie z nowymi przepisami, zezwolenie na usunięcie nie będzie wymagane, w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
oraz krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

Ponadto nowe przepisy o wycince nie dotyczą zieleni zabytkowej, rosnącej na terenie wpisanym do rejestru zabytków oraz drzewostanu leśnego. Nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów, zawarte w znowelizowanej ustawie o ochronie przyrody, nie zwolnią bowiem z obowiązku uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie zmian w obrębie zieleni zabytkowej. Pozyskiwanie drewna z lasu może być prowadzone na podstawie zatwierdzonego planu urządzenia lasu, a w przypadkach losowych na podstawie decyzji starosty (art. 23 ustawy o lasach).