Tu widać gigantyczny rozwój

Wydarzeniem ostatnich dni w Gminie Kobierzyce była z pewnością wizyta prezydenta RP Bronisława Komorowskiego związana z nadaniem imienia Tadeusza Mazowieckiego Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym.
Wśród wielu miłych słów Pan Prezydent wygłosił znamienne zdanie-„ Tu widać gigantyczny rozwój”- i nie sposób się z tym nie zgodzić. – „ Prezydent  Bronisław Komorowski był pod ogromnym wrażeniem prezentacji Gminy Kobierzyce, a szczególną uwagę zwróciły następujące dane: wzrost budżetu z 23 mln zł do 112 mln zł w latach 2001-2014, ogromne środki w kwocie około 4 mld euro zainwestowane przez podmioty gospodarcze, działające na terenie naszej gminy oraz utworzenie około 30 tysięcy nowych miejsc pracy”- powiedział towarzyszący Panu Prezydentowi Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce.

-W jaki sposób wymienione wskaźniki zmieniły życie mieszkańców gminy na przełomie tych lat?

Ryszard Pacholik - Nie sposób oczywiście odpowiedzieć w kilku słowach, zwrócę zatem uwagę tylko na kilka spraw. Gdy przed 6 laty zastanawialiśmy się, czego najbardziej potrzebują nasi mieszkańcy - postawiliśmy na rozwój komunikacji gminnej. Dzisiaj możemy powiedzieć, że był to znakomity wybór. Trudno sobie nawet wyobrazić dojazd dzieci i młodzieży do różnych szkół, a dorosłych do pracy, bez tzw. „zielonych autobusów” z herbem Gminy Kobierzyce. Obecnie kursuje 12 autobusów na 7 liniach o numerach : 812, 852, 862, 862N, 872, 882, 892, które łącznie w ciągu roku pokonują ok. 1mln kilometrów. W roku 2013 sprzedano około 340 tysięcy biletów. Roczny koszt komunikacji na terenie gminy Kobierzyce: komunikacja międzygminna - 2 423 425,00zł; linia podmiejska - 612 (dotacja celowa ) – 703 000,00zł. Rozwój komunikacji gminnej był możliwy dzięki rozbudowie i powstaniu nowych odcinków dróg. Mam tu na myśli drogi lokalne, w całości finansowane z gminnego budżetu, jak również drogi powiatowe, wojewódzkie czy krajowe, w wielu przypadkach także współfinansowane przez nas. Rozwój gospodarczy Gminy Kobierzyce i powstanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych ( m.in. inwestycje koncernu LG i poddostawców) wręcz wymusiły budowę Autostradowej Obwodnicy Wrocławia oraz obwodnicy Tyńca Małego. Obie inwestycje rozwiązały wiele problemów z ruchem tranzytowym i dobrze służą mieszkańcom naszej gminy. Rozwój gospodarczy przyniósł wymierne korzyści także właścicielom nieruchomości. Na przestrzeni lat ceny gruntów poszły znacząco w górę i mimo kryzysu gospodarczego w świecie, w dalszym ciągu utrzymują się na poziomie wyższym, niż w gminach ościennych. Bardzo pomogło w tym opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) na całym obszarze gminy. W strategii rozwoju gospodarczego Gminy Kobierzyce nie zapominamy o dzieciach i młodzieży, bo to właśnie oni stanowić będą o przyszłości tego regionu. Z myślą o nich stworzyliśmy bazę oświatowo-wychowawczą na wysokim poziomie. Nowoczesna szkoła w Tyńcu Małym, rozpoczęcie budowy zespołu szkolno-przedszkolno-żłobkowego w Wysokiej, rozbudowa szkół w Bielanach Wrocławskich i Pustkowie Żurawskim, czy wreszcie Hala Sportowo- Widowiskowa w Kobierzycach są tego najlepszym przykładem. Z myślą o dzieciach i młodzieży powstały boiska wielofunkcyjne, jest realizowany program zajęć pozalekcyjnych w szkołach, Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach oraz w świetlicach wiejskich i profilaktycznych. Wszystko po to, by dzieci i młodzież mogły się rozwijać i realizować swoje pasje.

- Dziękuję za rozmowę

                                                                                  Rozmawiał – Janusz Kołodziej