Stypendia Naukowe ArtystyczneZAPROSZENIE

Wójt Gminy Kobierzyce zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów i uczniów dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce do udziału:

W LOKALNYM PROGRAMIE WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW GMINY KOBIERZYCE

na rok szkolny 2019/2020

Celem programu stypendialnego jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, objęcie ich opieką Gminy oraz wspieranie ich rozwoju. Działania te z pewnością przyczynią się do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży w naszej Gminie.

Warunki uczestnictwa

Do programu można zgłaszać, zamieszkałych na obszarze gminy Kobierzyce, uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów i uczniów dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz bardzo dobre wyniki w nauce.

Opis programu

  1. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego (tj. od września do czerwca – 10 miesięcy) za wybitne osiągnięcia uczniów.
  2. Ustanowiono następujące kategorie stypendiów:
   1. stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,8;
   2. stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty, I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r., co najmniej na szczeblu wojewódzkim w danym roku szkolnym;
   3. stypendium artystyczne - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali indywidualnie I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim za dany rok szkolny oraz uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,2.
  3. Kandydaturę stypendysty mogą zgłaszać:
   1. rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
   2. dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie naukowi lub artystyczni.
  4. Zgłoszenie należy składać na formularzu „Wniosek o Przyznanie Stypendium Gminy Kobierzyce”. Do wniosku należy dołączyć:
   1. uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny;
   2. uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za dany rok szkolny;
   3. klauzulę informacyjną podpisaną przez wnioskodawcę.
  5. Termin składania wniosków: od 21 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
  6. Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1 - Referat Edukacji, Kultury i Sportu, wejście od strony małego parkingu z boku budynku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 36-98-197 lub (71) 36-98-196.

Załączniki:

Ikona pdf - Obowiązek informacyjny

Ikona pdf - Uchwała

Ikona pdf- Zmiana uchwały

Ikona pdf- Wniosek stypendialny

ikona word- Wniosek stypendialny