Zarządzanie kryzysoweLogo OSTRZEŻENIA POGODOWE
Informacje udospęniane przez
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

Logo IMGW OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
Informacje udospęniane przez
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

 

Logo IMGW OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNE
Informacje udospęniane przez
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

 

Całodobowy numer alarmowy - 607-727-748

Sprawy wojskowe i OC - Henryk Bosiacki
tel.: 71 36-98-202
mbosiacki@ugk.pl

Ikona pdf- Rodzaje alarmów

 

Procedury wprowadzania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych:

  1. pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA);
  2. drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO);
  3. trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE);
  4. czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA).

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:

  1. pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP);
  2. drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP);
  3. trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP);
  4. czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA-CRP).

Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny być w stanie wprowadzić i utrzymywać przedsięwzięcia stanu alarmowego na czas nieograniczony.

Utrzymywanie wyższych stopni przez dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

Administracja publiczna, w tym Urząd Gminy w Kobierzycach , przygotowany jest do wprowadzenia stopni alarmowych i wykonywać będzie zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją, która określa procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym moduły zadaniowe dla każdego stopnia zawierające w szczególności wykaz zadań do wykonania. Są to działania porządkowo-ochronne w celu zapewnienia sprawności przepływu informacji oraz minimalizacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym na terenie Gminy Kobierzyce lub całego kraju i polegają na koordynowaniu działania organów administracji publicznej i innych instytucji w tym zakresie.

Mieszkańców prosimy o dostosowanie się i respektowanie wdrożonych pewnych ograniczeń i trudności w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów mogących świadczyć o zagrożeniu atakiem terrorystycznym. Sygnały o grożącym niebezpieczeństwie są mało dostrzegalne – jednak zwracanie uwagi na to, co się dzieje w najbliższym otoczeniu pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia i skuteczną jego neutralizację.

W swoim bezpośrednim otoczeniu należy w szczególności zwracać uwagę na:

Jeśli widzisz lub słyszysz coś niepokojącego – powiadom Policję!
Od twojej czujności może zależeć bezpieczeństwo twoje i twoich bliskich!

PIERWSZY
STOPIEŃ
ZAGROŻENIA

 

                              ALFA
                          ALFA-CRP
(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP)
Można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego
rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

 

Wyższy albo niższy stopień alarmowy może byćwprowadzony z pominięciem stopni pośrednich. Stopnie alarmowe oraz stopnie alarmowe CRP* mogą być wprowadzane razem lub łącznie. W przypadku wprowadzenia różnych stopni alarmowych i różnych stopni alarmowych CRP należy wykonać zadania przewidziane dla stopnia wyższego.

 

Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze
zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów.

POZIOM
NISKI

 

 

DRUGI
STOPIEŃ
ZAGROŻENIA

                           BRAVO
                         BRAVO-CRP
(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP)
Można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego  i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

POZIOM
UMIARKOWANY

 

Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego należy wykonać  wszystkie zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego.

TRZECI
STOPIEŃ
ZAGROŻENIA

 

                        CHARLIE
                     CHARLIE-CRP
(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP)
Można wprowadzić w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym lub uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

POZIOM
WYSOKI

 

Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego

CZWARTY
STOPIEŃ
ZAGROŻENIA

 

                           DELTA
                    DELTA-CRP
(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP)
Można wprowadzić w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

POZIOM
BARDZO
WYSOKI

 

Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego

 

Procedury postępowania w gminie zawarto w Zarządzeniu Nr WOC i ZK 0050. 1.0144 .2018 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie sposobu realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego

PODSTAWA PRAWNA

OPRACOWAŁ INSPEKTOR WOC i ZK
Henryk Maciej BOSIACKI