Oferta pracy

URZĄD GMINY KOBIERZYCE
poszukuje
kandydatów do pracy na stanowisko robotnika gospodarczegoWymagania niezbędne:

1. Wykształcenie: min. podstawowe.
2. Pełna zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
4. Niekarany za przestępstwo popełnione umyślne.

Wymagania dodatkowe:

1. Prawo jazdy uprawnione do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu) oraz ciągnikiem rolniczym.
2. Mile widziana umiejętność obsługi kosiarki, kosy i piły spalinowej.
3. Możliwość wykonywania pracy na wysokości.

Do zadań na w/w stanowisku będzie należało m. in.:

1. Dbanie o utrzymanie ładu i porządku na terenie Gminy Kobierzyce. - sprzątanie i utrzymanie w czystości mienia komunalnego, w tym m.in. chodników, dróg gminnych, terenów zielonych, kwietników, terenów rekreacyjnych i sportowych, małej architektury, oznakowania, przystanków, itp.
2. Bieżące utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych, w tym. m.in. czyszczenie kanałów, naprawa studni, naprawa i wymiana wpustów deszczowych,

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
4. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem.
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych* - opatrzone własnoręcznym podpisem.
6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe* - opatrzone własnoręcznym podpisem.
7. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowisko robotnika gospodarczego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn.zm) ” - opatrzone własnoręcznym podpisem.
8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wzory dokumentów do pobrania

* Wyżej wymienione oświadczenie powinno zwierać klauzurę o następującej treści: „Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce , al. Pałacowa 1 lub pocztą na adres Urzędu Gminy Kobierzyce z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko robotnika gospodarczego ” w terminie do dnia 26 lutego 2016 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Kobierzyce po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.