Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015-2025

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015-2025” zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kobierzyce nr RINiŚ.0050.1.0013.2016 z dnia 25.01.2016r. zapraszamy przedstawicieli:- organizacji pozarządowych
- służb mundurowych
- przedsiębiorstw
- organizacji skupiających przedsiębiorców
- instytucji rynku pracy
- instytucji kultury
- instytucji edukacyjnych
- instytucji opieki społecznej
- instytucji skarbu państwa
- Rady Gminy Kobierzyce
- jednostek organizacyjnych gminy
- referatów Urzędu Gminy Kobierzyce
do uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Zespołu ds. Rewitalizacji.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015-2025 stanowić będzie wieloletni plan działań zmierzających do wyprowadzenia zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. W ramach opracowania zostaną wyodrębnione graficznie i scharakteryzowane obszary dysfunkcyjne, w oparciu o analizy uwarunkowań przestrzennych, społecznych i gospodarczych. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD).

Deklarację uczestnictwa w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji można składać w Urzędzie Gminy Kobierzyce do dnia 05 lutego 2016r.

Wzór deklaracji: ikona word ikona pdf

Szczegółowe informacje dotyczące zasad powołania Zespołu ds. Rewitalizacji znajdują się w zarządzeniu Wójta Gminy Kobierzyce nr RINiŚ.0050.1.0013.2016 z dnia 25.01.2016r.