Strategia RozwojuStrategia rozwoju Gminy Kobierzyce

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce jest dokumentem, który określa cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie gminy. Stanowi ona podstawę do opracowania i konkretyzowania różnych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych.

 Dynamika i skala zmian zachodzących w Gminie Kobierzyce i w jej sąsiedztwie sprawiają, że sprostanie wymogom dalszego, efektywnego funkcjonowania gminy wiąże się z koniecznością strategicznego podejścia do rozwoju. Zwłaszcza w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej oraz w warunkach konkurencyjnego rynku.

 Drogę do osiągnięcia tego celu stanowi wyznaczenie kluczowych kierunków rozwoju gminy. Zarządzanie strategiczne gminą jest konieczne również z punktu widzenia optymalizacji bieżących wydatków budżetowych i właściwego wykonywania zadań publicznych.

 Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce została opracowana w 2003r. na podstawie wszechstronnej diagnozy dotychczasowego rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyznaczyła ona główne działania zmierzających do realizacji długookresowych celów strategicznych. W związku z dynamicznym rozwojem Gminy Kobierzyce, z czasem nastąpiła częściowa dezaktualizacja zapisów. Dlatego najpierw w 2008, a później 2012 roku, tekst Strategii został zaktualizowany z perspektywą czasową do roku 2020.

 Przyjęta i konsekwentnie realizowana Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce doprowadziła do zmiany jej wizerunku z typowo rolniczej na przemysłowo-rolniczą. Dzięki przyciągnięciu strategicznych inwestorów znacznie spadło bezrobocie i powstały tysiące miejsc pracy. Duże przedsięwzięcia gospodarcze wpłynęły również na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Gmina nie zatraciła jednak zupełnie swojego rolniczego charakteru. Spora część mieszkańców wciąż utrzymuje się z rolnictwa, co jest o tyle naturalne, że występują tu świetne pod względem jakości gleby.

 W strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce zostały przyjęte trzy cele strategiczne:

- "Nowoczesna wieś, konkurencyjne rolnictwo" - to wszechstronny rozwój obszarów wiejskich, który pozwoli na opłacalne funkcjonowanie tego sektora na rynku;

- "Awans cywilizacyjny" - poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności oraz jakości infrastruktury technicznej i społecznej;

- "Rozwój gospodarczy - sektory pozarolnicze" - zakłada utrzymanie szybkiego rozwoju gospodarczego gminy z priorytetem tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach typowo wiejskich.

STRATEGIA