Sesja Rady Gminy Online22-11-2019 r. godz. 09.00 - Sala Błękitna w budynku Urzędu Gminy Kobierzyce.

Klauzula informacyjna Sesja Rady Gminy Online

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujmy, że:

 1. Obrady Rady Gminy Kobierzyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (np. poprzez Facebook Live).
 2. Pani/ Pana dane osobowe zostaną ujawnione na nagraniu będą publicznie dostępne w miejscach wskazanych w pkt 1, zarówno podczas transmisji, jak i na utrwalonej kopii nagrania.
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobierzyce reprezentowana przez Wójta Gminy Kobierzyce z siedzibą w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, e-mail: info@ugk.pl.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@ugk.pl.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. ustawowego obowiązku prawnego, wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a następnie archiwizowane na podstawie: przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bezterminowo w oparciu o załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia.
 6. Ma Pani/ Pan prawo do:
  1. dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania;
  2. żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 16 RODO;
  3. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu;
  d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
 7. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. przenoszenia danych, ani cofnięcia zgody z uwagi na fakt, iż podstawą przetwarzania nie jest zgoda, ani umowa;
  2. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, ponieważ podstawą przetwarzania nie jest ani art. 6 ust. 1 lit. e ani lit. f RODO;
  3. usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, o którym mowa w pkt 1.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

1.Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).