PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Kobierzyce

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, gdzie mieszkańcy Gminy Kobierzyce mogą nieodpłatnie pozbyć się różnego rodzaju odpadów komunalnych. Na terenie gminy Kobierzyce zlokalizowany jest:

  1. PSZOK przy ul. Czystej w Pełczycach (obok oczyszczalni ścieków) czynny w środy i soboty w godz. 9-18, gdzie można dostarczyć następujące odpady: papier i tektura, szkło, odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków, odzież, tekstylia, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory), farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne, leki inne niż wymienione w 20 01 31, baterie i akumulatory, płyty CD, DVD, tonery, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (monitory, telewizory, komputery, laptopy, kalkulatory, drukarki, pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki oraz inne), drewno inne niż wymienione w 20 01 37, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielkogabarytowe (meble, okna, wanny, grzejniki, itp.), opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm, oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności, bardzo toksyczne i toksyczne), papa budowlana i styropian izolacyjny pochodzenia komunalnego oraz gruz w ilości 500 kg/Mk/rok.

    UWAGA! PSZOK przy ul. Czystej w Pełczycach czynny w środy i soboty w godz. 9-18 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz Wigilii Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Soboty.

  2. Filia PSZOK-u przy ul. Szkolnej w Tyńcu n/Ślęzą (na terenie rekultywowanego wyrobiska poeksploatacyjnego) czynna:
    • od poniedziałku do soboty w godz. 7-17 w okresie od 21 marca do 22 września
    • od poniedziałku do soboty w godz. 8-18 w okresie od 23 września do 20 marca,
  3. gdzie można dostarczyć następujące odpady: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego. Powyższe odpady, w ilości do 10 ton rocznie na mieszkańca, można dostarczyć po uzyskaniu pisemnej zgody miejscowego sołtysa.

 

Informacja nt. Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Kobierzyce:
ikona PDF - PSZOK