Porozumienie w sprawie linii tramwajowej podpisane!

dotyczące budowy linii tramwajowej łączącej naszą gminę z Wrocławiem.
17 października br. Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik podpisali porozumienie dotyczące budowy linii tramwajowej łączącej naszą gminę z Wrocławiem. Oto treść tego porozumienia:

Od kilku lat następuje intensywny rozwój zabudowy mieszkaniowej, zarówno na terenie wrocławskich południowych osiedli m.in. Ołtaszyn i Partynice, jak i miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce, przylegającej od południa do granic Wrocławia.

W tej sytuacji jesteśmy świadomi, że rozwój układu drogowego nie gwarantuje każdemu mieszkańcowi tego rejonu swobodnego i komfortowego poruszania się w obrębie Wrocławia i aglomeracji. Stoimy więc na stanowisku, że wspieranie zrównoważonej mobilności, rozumianej jako rozwój transportu niesamochodowego, pozwala na zrównoważony i harmonijny rozwój tego obszaru.

Dlatego też dostrzegamy potrzebę podjęcia wspólnych działań w kierunku zapewnienia mieszkańcom tego rejonu dostępu do sprawnego transportu tramwajowego stanowiącego realną alternatywę dla poruszania się samochodem.

Wyrażamy więc wspólne przekonanie, że planowana przez Wrocław trasa tramwajowa w kierunku osiedla Ołtaszyn, powinna mieć kontynuację w kierunku miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce.

Artykuł 1
1. Celem niniejszego Porozumienia intencyjnego jest wspólne rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji przedsięwzięcia polegającego na poprowadzeniu nowej trasy tramwajowej obsługującej południowe osiedla we Wrocławiu i jej przedłużenia do miejscowości Wysoka w gminie Kobierzyce.
2. Prace przygotowawcze, o których mowa w ust. 1 obejmą:
▪ ustalenie korytarza przedłużenia trasy tramwajowej,
▪ wskazanie propozycji usytuowania pętli tramwajowej i parkingu P&R w rejonie Wysokiej,
▪ zaproponowanie zasad uwzględnienia trasy tramwajowej w procesie projektowym drogi wojewódzkiej prowadzonym przez samorząd województwa,
▪ wstępne omówienie zasad utrzymania i funkcjonowania obsługi tramwajowej, zakupu taboru oraz innych działań organizacyjnych wynikających z funkcjonowania trasy.
3. Dla osiągnięcia celu Porozumienia intencyjnego strony deklarują podjęcie działań w celu określenia zakresów zadań i poziomów partycypacji w tym przedsięwzięciu.
4. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich starań celem zaplanowania zakresu i sposobu prowadzenia prac, określenia ram dla ich budżetu oraz podziału przypadających na Strony kosztów w umówionym pomiędzy nimi udziale.

Artykuł 2
1. Strony Porozumienia intencyjnego oświadczają, że realizacja deklarowanych przedsięwzięć będzie oparta o aplikowanie o dofinansowanie ze środków unijnych. Niezależnie jednak od tego Strony deklarują własne wsparcie finansowe dla inwestycji tramwajowej.
2. Zasady współfinansowania uzgodnionych projektów realizowanych określi odrębna umowa.

Artykuł 3
Strony Porozumienia intencyjnego wyznaczają do kontaktu i współpracy następujące osoby:
w imieniu Wójta Gminy Kobierzyce – Pan Rafał Krasicki,
w imieniu Prezydenta Wrocławia – Pan Marek Żabiński.

Artykuł 4
Niniejsze Porozumienie intencyjne stanowi wyraz woli Stron podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań i skutków finansowych.

Artykuł 5
Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Porozumienie intencyjne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym Porozumieniu intencyjnym wymagają formy pisemnej.
3. Postanowienia niniejszego Porozumienia intencyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania.

PDF- Porozumienie Intencyjne