Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach
INWESTYCJA W EKOLOGIĘ I ZDROWIE MIESZKAŃCÓW

Projekt Gminy Kobierzyce pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach" znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.2 Gospodarka Wodno-Ściekowa. Warto podkreślić, że jest to najwyższa kwota dofinansowania, jaka została przyznana Gminie Kobierzyce w obszarze funduszy UE. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 27 kwietnia 2017 r.

Na terenie aglomeracji Kobierzyce funkcjonują 2 oczyszczalnie ścieków, w Pustkowie Żurawskim i Kobierzycach. Obie oczyszczalnie są przeciążone a dopuszczalne normy dla ścieków oczyszczonych - okresowo przekroczone. W ramach realizacji projektu została zaprojektowana i wykonana kompleksowa modernizacja oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie prawidłowego poziomu oczyszczania wszystkich ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Kobierzyce. Po rozbudowie oczyszczalnia w Kobierzycach będzie obsługiwać cały obszar aglomeracji. Projekt jest niezbędny z punktu widzenia innych inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej realizowanych przez Gminę Kobierzyce i polegających na rozbudowie sieci kanalizacyjnej. Zmodernizowana oczyszczalnia będzie odbierała ścieki z nowo wybudowanych sieci. Celem realizacji projektu jest możliwość oczyszczania 1 400 m3 ścieków na dobę zgodnie z i przepisami prawa polskiego i UE, w tym z Dyrektywą 91/271/EWG. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na poprawę stanu wód poprzez znaczne ograniczenie odprowadzania nieoczyszczonych ścieków. Operatorem oczyszczalni będzie Spółka z.o.o Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o.

Dofinansowanie ze środków UE– 8 692 607,10 zł
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW - pożyczka o wartości 4 768 000,00 zł
Wydatki kwalifikowalne 13 479 000,00 zł, ogółem 16 579 170,00 zł

Projekt "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach", nr projektu:
RPDS.04.02.02-02-0001/16 ,
został zrealizowany jest w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl

loga