LPRLokalny program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce

LOGA

Przygotowanie programu rewitalizacji gminy Kobierzyce

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez skoncentrowane terytorialnie, zintegrowane działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015-2025 stanowić będzie wieloletni plan działań zmierzających do wyprowadzenia zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. W ramach opracowania zostaną wyodrębnione graficznie i scharakteryzowane obszary dysfunkcyjne, w oparciu o analizy uwarunkowań przestrzennych, społecznych i gospodarczych. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.