Fundusze UE

kolejne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska 2014-2020Już niedługo zostaną ogłoszone kolejne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska 2014-2020. Tym razem nabory dotyczą projektów z trzech obszarów: inwestycji przeciwpowodziowych, wsparcia pieczy zastępczej oraz doradztwa przy zakładaniu własnej firmy.

Pierwszy z konkursów zostanie ogłoszony już 6 marca i będzie skierowany m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, które chcą zgłosić projekty dotyczące wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Na dofinansowanie mogą liczyć inicjatywy w zakresie pracy z rodziną oraz tworzeniem i wsparciem istniejących placówek wsparcia dziennego. Do konkursu można zgłaszać też projekty związane z pieczą zastępczą, w tym podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących takie usługi. W sumie do rozdysponowania jest około 14 mln zł. Planowany termin naboru wniosków to 10 kwietnia 2017 r.

Z kolei 13 marca zostanie ogłoszony konkurs na bezzwrotne dotacje w zakresie tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  W tym naborze swoje projekty mogą zgłaszać m.in. przedsiębiorcy, organizacje pracodawców, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i uczelnie wyższe, a także stowarzyszenia i organizacje społeczne. W konkursie kładzie się szczególny nacisk na aktywizację zawodową osób w trudnej sytuacji na rynku pracy – zwłaszcza osób po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach zawodowych. Łączna kwota, która zostanie rozdzielona w tym naborze to prawie 32 mln zł. Wnioski będzie można składać od 18 kwietnia tego roku.

Ostatni z naborów zostanie ogłoszony 20 marca i będzie dotyczył infrastruktury przeciwpowodziowej na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wsparcie finansowe mogą otrzymać m.in. projekty budowy lub rozbudowy systemów i urządzeń małej retencji oraz zbiorników retencyjnych, regulacji i odbudowy cieków wodnych lub inwestycji w system zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Swoje pomysły do konkursu mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa oraz organizacje pozarządowe. Kwota przeznaczona na dofinansowanie to prawie 16 mln zł. Nabór wniosków zaplanowano na 8 maja 2017 roku.

Wszystkie informacje o trwających i planowanych konkursach są dostępne na stronie http://rpo.dolnyslask.pl/skorzystaj-2-2-2/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/