Dowód osobisty – zgłoszenie utraty/uszkodzenia dokumentu/nieuprawnionego wykorzystania danych osobowychPosiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej za pomocą poczty lub telefaksu.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.

W przypadku utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa, posiadacz dowodu osobistego może zgłosić sprawę Policji.

Ważne:

Wróc