Budżet 

 

Co to jest budżet?

Budżet gminy to roczny plan przewidywanych dochodów i wydatków uchwalany przez Radę Gminy w grudniu na rok następny. Projekt przygotowuje Wójt Gminy, a następnie przedstawia go Radzie Gminy.

Na projekt budżetu składają się zaplanowane przez jednostki niezbędne wydatki na realizację obowiązkowych zadań gminy oraz wnioski mieszkańców, sołtysów i radnych dotyczące proponowanych inwestycji i remontów. O zaplanowanych wydatkach decyduje wielkość wszystkich możliwych do uzyskania dochodów w danym roku (dochody własne - z podatków i mienia, a także subwencje oraz dotacje z budżetu państwa).

Budżet realizuje Wójt Gminy przy pomocy Urzędu Gminy Kobierzyce, a także jednostek podległych, jak szkoły, przedszkola, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu. Część zaplanowanych zadań realizują inne podmioty, takie jak: stowarzyszenia sportowe, kulturalne i społeczne oraz straż pożarna.

O wielkości zgromadzonych dochodów oraz wydanych środkach, Wójt Gminy informuje mieszkańców oraz organy kontrolne w comiesięcznych sprawozdaniach. Dodatkowo, dwa razy w roku, przedstawia raporty opisowe (półroczne i roczne).

Ocenę działań Wójta w zakresie realizacji budżetu (osiągniętych dochodów oraz poniesionych wydatków) dokonuje Rada Gminy Kobierzyce w tzw. absolutorium. Natomiast nad przestrzeganiem przepisów prawa przy wykonywaniu budżetu czuwają również organy kontrolujące.

 

Na co są wydawane pieniądze?

W budżecie zaplanowane są zarówno środki na bieżące funkcjonowanie samorządu oraz realizację zadań wynikających z prawa, jak również pieniądze przeznaczone na inwestycje. W Gminie Kobierzyce ze środków budżetowych realizowane są m.in. takie zadania:

- drogi i chodniki - budowa i remonty dróg, jak też ich oświetlenie, stawianie wiat i ich remonty, odśnieżanie, czyszczenie przystanków i studzienek, wykaszanie i sprzątanie poboczy, transport zbiorowy, itp.;

- oświata przedszkolna, szkolna i gimnazjalna – budowa placówek oświatowych, utrzymanie wszystkich jednostek oświatowych oraz dowożenie uczniów do szkół;

- pomoc społeczna - zasiłki stałe, okresowe, rodzinne, dodatki mieszkaniowe oraz utrzymanie jednostek realizujących zadania;

- wodociągi i kanalizacja - budowa i modernizacja sieci oraz dopłaty do ceny wody dla mieszkańców;

- kultura i sport oraz biblioteki;

- gospodarka komunalna - utrzymanie cmentarzy, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska.

Budżet gminy w sferze dochodów od ponad 10 lat utrzymuje się na wysokim poziomie, a w 2014 roku osiągnął najwyższą wartość w historii Gminy Kobierzyce, czyli ponad 118 mln zł.