Ogłoszenie

Nr RINiŚ.0050.2.0025/15
Wójta Gminy KobierzyceNa podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z projektem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Część dla Gminy Kobierzyce” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu, w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 września 2015 r. do 01 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce w Referacie Inwestycji Nieruchomości i Środowiska przy al. Pałacowej 1 w Kobierzycach, w pok. nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobierzyce pod adresem: www.ugk.pl. W/w dokumenty (tj. projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Część dla Gminy Kobierzyce” oraz prognoza oddziaływania na środowisko), zostaną zamieszczone na wskazanej stronie internetowej w terminie od 11 września 2015 r. do 1 października 2015 r.

Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać (we wskazanym wyżej terminie):

1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1; 55-040 Kobierzyce,
2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko – projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Część dla Gminy Kobierzyce ” na adres:info@ugk.pl,
3. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kobierzyce przy al. Pałacowej 1 w Kobierzycach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Kobierzyce. Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi.

Informacje o projekcie niniejszego programu oraz prognozie oddziaływania na środowisko umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobierzyce (www.ugk.pl), na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1 w Kobierzycach.

 

Projekt PGN - ZIP

 

Prognoza Gmina Kobierzyce - PDF

 

Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania Na Środowisko - PDF